"New Antiquity"

Avamine 05.11.2018 kell 17:00
Sroll down for english and russian

Tänapäeval loodu, kasutades vanaaegseid materjale, muutub kohe aktuaalseks antiikseks kunstiks. See ei ole katse korrata minevikku või jäljendada seda. See on dialoog tulevikuga läbi eelmiste sajandite kunstiajaloo prisma.

Aeg hargneb ja kaotab oma lineaarsuse. Köitev eksperiment seaduspärasustega. Praegu muutub lõpetatud kunstiteos hetkega antiikseks. Seoses sellega, et teosed püüavad hüljata loomise ajalisi parameetreid, dateeruvad nad ajaskaalal lõpmatuse perioodiga. Lõpptulemusena puutume me kokku tuleviku iidsuse ja antiiksusega.
Oleviku peatatud hetk kristalliseerub igavikus. See ei ole püüe maha jätta aja piire, vaid üksnes tagasihoidlik ruumiline dialoog ajaga. Aja loomuliku kulgemise struktuurne ikooniline pitsatsümbol on justkui jälg alateadvuse punutises. Sel moel jälgime me olevikus mineviku sünteesi tulevikuga.

Vaataja võib kokku puutuda üheaegselt kõikide ajafaasidega ja avastada enda jaoks oma lõpmatus. Aja uurimine läbi kaasaegse kunsti on väga universaalne. Igaüks võib saada osaliseks sellest nähtusest ja kõige huvitavam on see, et interpretatsioonides ei ole võimalik eksida. Iga mõte ja idee saab olema osa lõpmatust laienemisest. Tere tulemast ajast väljaspool piiripeal asuvasse ruumi.

Eduard Zentsik

Современная античность.
Выставочный арт-проект.
Созданное сегодня с использованием старинных материалов сразу становится актуальным античным искусством. Это не попытка повторить прошлое или подражать ему. Это диалог с будущим временем через призму истории искусства прошлых веков.

Время разворачивается и теряет свою линейность. Увлекательный эксперимент с закономерностями. Сейчас законченное произведение искусства мгновенно становится античным. В связи с тем, что произведения пытаются покинуть временные параметры создания, они датируются периодом бесконечности по шкале времени. В конечном итоге мы сталкиваемся с древностью, античностью будущего.
Остановленное мгновение настоящего кристаллизуется в вечности. Это не попытка покинуть пределы времени, а всего лишь скромный пространственный диалог со временем. Структурная иконическая печать-символ естественного течения времени, словно отпечаток на свитке подсознания. Таким образом, мы наблюдаем в настоящем синтезирование прошлого с будущим.

Зритель может соприкоснуться одномоментно со всеми фазами времени и открыть для себя свою бесконечность. Исследование времени через современное искусство очень универсально. Каждый может стать сопричастным с этим явлением и самое интересное это то, что в интерпретациях невозможно ошибиться. Каждая мысль и идея будет частью бесконечного расширения. Добро пожаловать в пространство на грани вне времени.

Contemporary Antiquity.
Exhibition art project.
The items that are created today using ancient materials become the actual antique art immediately. This is not an attempt at repeating the past or imitating it. This is the conversation with the future through the prism of the history of art of the bygone centuries.

The time unfolds and loses its linearity. This is an exciting experiment with regularities. The piece of art that is completed now becomes antique immediately. Due to the fact that these works of art are trying to step out of the time parameters of their creation, they are dated with the infinity period on the time scale. In the end, we come across ancientry, the antiquity of the future.
The present moment put at a stop crystallizes in eternity. This is not an attempt at leaving the time limits, but just a humble dimensional conversation with the time. The structural iconic seal is a symbol of the natural time flow, just like an imprint on the scroll of your subconsciousness. Thus at present we are observing the synthesis of the past and the future.

The spectator can touch all of the time phases at the same time and discover his or her own eternity. The research of time through Contemporary art is very universal. Each one of us can become involved in this phenomenon, and the most interesting thing is that we cannot go wrong with our interpretations. Every single thought and idea will be a part of the endless expansion. Welcome to the new dimension on the edge, timeless.

Eduard Zentsik

Jakobi galerii
Jakobi 52, Tartu
K-R 13-18
L 12-13