Tartu Lastekunstikooli hindamise ja kooli lõpetamise kord

Vastu võetud kooli õppenõukogus 19.mail 2010.a


Hindamise kord Tartu Lastekunstikoolis

Tartu Lastekunstikooli põhikooli õppeastmetes hinnatakse õpilaste teadmisi ja oskusi 5-pallises hindamissüsteemis:
– õppeperioodi kestel jooksvalt,
– semestri lõpus,
– õppeaasta lõpus,
– loomingulisel suvepraktikal,
– lõputööde kaitsmisel ainekomisjonides.
Õpetaja võib jätta nii trimestri- kui aastahinde välja panemata, kui õpilane ei ole õppeprotsessis piisaval määral osalenud.

Õppeastme aastahinnet võib, kuid ei pea välja panna ka juhul, kui ühe trimestri hinne on puudu.

Iga trimestri ja aasta lõpus toimuva hindamise viib läbi aineõpetaja kaasates hindamise protsessi ka õpilasi.

Hindamise põhilisteks eesmärkideks Tartu Lastekunstikoolis on:
– anda tagasisidet õpilaste arengu, õppeprotsessis osalemise ning õpitulemuste kohta nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele kui kooli juhtkonnale
– motiveerida õpilasi


Hindamispõhimõtted Tartu Lastekunstikoolis

Kasutatakse nii kujundavat kui summeerivat hindamist. Praktiliste kunstiainete hindamisel tähendab see, et õpetaja hindab nii pikaajalist kunstitöö valmimise protsessi ning õpilase osalemist selles protsessis kui ka lõpptulemust ehk valmis kunstitööd.

Õpetaja arvestab hindamisel vastavalt vajadusele õpilase isiklikku arengut ning edusamme, klassi üldist taset, saavutatud tulemuste vastavust õppeülesande eesmärkidele, õpilase hoolsust.
Õpetaja kaasab õpilasi hindamisprotsessi andes nii õpilastele võimaluse nii enda kui kaaslaste tööde analüüsimiseks ning kriitilise mõtlemise arenguks.
Õppeülesannet alustades peab õpetaja õpilastele selgitama ka selle ülesande eesmärke ja sellest tulenevaid hindamiskriteeriume.


Tartu Lastekunstikooli lõpetamine

Tartu Lastekunstikooli 5. klassi õpilased peavad kooli lõpetamiseks tegema lõputööd. Lõputööde eesmärgiks on anda õpilasele võimalus demonstreerida erinevaid koolis omandatud oskusi ning rakendada neid oskusi vabalt valitud teemal teostatavate isikupäraste kompositsioonide loomisel.
Lõputööd tehakse joonistamises, maalis ja valikaines.
Kõigil 3 tööl on 1 ühine teema, mille iga õpilane endale koostöös aineõpetajatega valib. Joonistusel peab olema kujutatud täisfiguur, teised tööd võivad, kuid ei pea olema figuraalsed kompositsioonid.
Fotode kasutamine on lubatud abivahendina, mitte üks-ühele kopeerimiseks.
Lõputöö on juhendatav töö ja see valmib reeglina koolimajas.

Teema ja tehnika, milles teha kolmas töö, valitakse kokkuleppel vastava aine õpetajaga välja 2. trimestril.
Kõigi tööde jaoks tuleb teha kavandid (erinevad väikeseformaadilised kompositsiooni- ja värvilahenduste katsetused ning lõplik kavand).
Kavandite ülevaatus toimub 2. trimestri lõpus.
Kavandite esitamine ning juhendava aineõpetaja nõusolek on eeltingimuseks lõputööle lubamiseks. Kui õpilane ei ole piisavalt osalenud aine õppeprotsessis on selle aine õpetajal õigus teda selles aines lõputööle mitte lubada.
Lõputööde hindamisel võetakse arvesse õpilase kunstialaste baasoskuste valdamist, väljendusoskust, isikupära, loovust ja leidlikkust, personaalset arengut ning töö teemakohasust.
Lõputööde hindamine toimub kinnisel õppenõukogul, kus toimub hinnete hääletamine. Kui kahe hinde poolt hääletanute hulk on võrdne, saab otsustavaks lõputööd juhendanud õpetaja hääl.

Põhikooli lõpetamisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja/või hinnetelehe, kus on kirjas kõik läbitud kursused ja õpitulemused.
Kooli lõputunnistuse saab õpilane, kellel on olemas kõikide õppeastmete õppekavas ettenähtud kursuste aastahinded ning kaitstud lõputöö.
Õpilane, kellel kõiki vajalikke aastahindeid pole, lubatakse kavandite õigeaegse esitamise ning aineõpetajate nõusoleku korral küll lõputööd tegema, kuid Tartu Lastekunstikooli lõpetamisel ei saa ta kooli lõputunnistust (diplomit) vaid hinnetelehe, kus on kirjas kõik läbitud kursused ja õpitulemused.